Verplicht voor  alle leden en fokkers van de Belgische Duitse Doggen Club v.z.w. (aangesloten bij de K.K.U.S.H. (F.C.I.) onder nummer 566). 
Dit reglement is geldig vanaf 01/01/2021 en vervangt het voorafgaande intern reglement en fokreglement.

BELGISCHE DUITSE DOGGENCLUB

INTERN REGLEMENT

 

Artikel 1. 

Dit Intern reglement regelt alle zaken waarin de statuten van de vereniging, verschenen in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 23 december 1971, niet voorzien.

Artikel 2. 

Elke 3 jaar dient binnen de raad van bestuur elke bestuursfunctie open gesteld te worden.  

Elke bestuurder kan zich (her)kandidaat stellen voor de opengestelde functies. Op de eerstvolgende bestuursvergadering na de jaarlijkse algemene ledenvergadering dient elke kandidaat zich mondeling te motiveren en worden de functies verdeeld.

Artikel 3. 

De raad van bestuur kan maximum bestaan uit 7 bestuursleden.

Artikel 4. 

De raad van bestuur zal een lid wegens niet betaling van het lidgeld voor 31 januari van elk jaar tot schrapping overgaan. Een geschrapt lid kan de achterstallige bijdrage aan zuiveren om weer als lid van de vereniging toegelaten te worden.

Artikel 5. 

Wanneer men bij het toetreden als lid het lidgeld overmaakt na 15 oktober van het jaar. Zal zijn jaar lidmaatschap pas aanvangen het volgende jaar.

Artikel 6. 

Voordelen van het lidmaatschap zijn o.a. ontvangst het clubblad, gratis toegang tot alle activiteiten, gratis of democratische prijzen voor deelname aan de activiteiten, stemrecht op de jaarlijks algemene ledenvergadering, …

Omschrijving der bestuursfuncties

Artikel 7. 

Bestuurslid:

Elk bestuurslid is belast met een taak op een bepaald, specialistisch, gebied. Een bestuurslid van de vereniging maakt onderdeel uit van de raad van bestuur. Een bestuurslid werkt, eventueel in samenwerking met commissies, aan projecten in de vereniging. Hij/ zij doet verslag tijdens de bestuursvergaderingen.

Alle bestuursleden hebben als taak de anderen te helpen en de hun door de raad van bestuur toevertrouwde speciale opdrachten uit te voeren.

Artikel 8. 

Voorzitter van de raad van bestuur:

Hij/zij is de eindverantwoordelijke met de leiding van de vereniging, geeft leiding aan het bestuur, regelt de bestuursactiviteiten en treedt op als vertegenwoordiger en woordvoerder van het bestuur. Hij/zij is het boegbeeld van de vereniging en draagt zorg voor externe contacten, leidt de vergaderingen, deelt zijn taken met de andere leden van het dagelijks bestuur en stimuleert en coördineert verenigingsactiviteiten.

De voorzitter stelt bij voorkeur twee bestuurders voor als vicevoorzitter, één van elke nationale taalrol, indien deze kandidaten voorbehouden zijn, zo niet één enkele. De voorzitter duidt één van deze vicevoorzitters aan om hem/haar te vervangen in geval hij/zij afwezig is. Indien de voorzitter in functie niet bij machte is zijn plaatsvervanger aan te duiden beslist de raad van bestuur welke van beiden intussen de voorzitter vervangt

Artikel 9. 

Vicevoorzitter (NL) & Vicevoorzitter (FR) van de raad van bestuur:

Bij afwezigheid van de voorzitter leidt de aangeduide vicevoorzitter de vereniging. Bijkomend krijgen zij een aantal zaken in de hun beheer die de werking van de club zal ondersteunen Ze zijn belast met de promotie van de vereniging in een door hem/haar aan te duiden taalgebied Nederlands (NL) of Frans (FR).

Artikel 10. 

Secretaris van de raad van bestuur:

Hij/zij is verantwoordelijk voor alle officiële briefwisseling van de club, het maken en beheren van de verslagen van vergaderingen, hij/zij verzorgd ook de contacten met overkoepelende organisaties (KMSH, VDA enz., ...)

Jaarlijks, stelt hij/zij een verslag samen omtrent de toestand en de activiteit van de vereniging. Dit verslag zal na goedkeuring van de raad van bestuur op de dagorde worden geplaatst van de algemene ledenvergadering. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve kant van alles wat de vereniging organiseert. De secretaris dient zo snel mogelijk de post te ontvangen van de eigenaar van het zeteladres. Hij/zij stelt een verslag op van elke raad van bestuursvergadering. Hij/zij houdt, in een per bladzijde genummerd boek, de aanwezigheidslijst plus de verslagen bij, van alle door de vereniging te houden vergaderingen.

Artikel 11. 

Schatbewaarder van de raad van bestuur:

Hij/zij is verantwoordelijk voor de gelden en de geldmiddelen van de vereniging. Voor het doen van uitgaven en het aangaan van verbintenissen behoeft hij/zij de goedkeuring van de raad van bestuur. Hij/zij is gelast met het bijhouden van het kasboek, legt bij de bestuursvergaderingen een kasverslag neer en legt bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af voor zijn beheer. De rekening en verantwoording met bijlagen en kasbewijzen (vooraf aan onderzoek onderworpen door en daartoe voor de leden aan te wijzen kascommissie van twee niet bestuursleden) wordt door goedkeuring van de algemene ledenvergadering beschouwd als ontlasting van de schatbewaarder over diens beheer van het verlopen jaar.

Artikel 12. 

Public relations, evenementen en redacteur van de raad van bestuur:

Hij/zij verzorgt de contacten met sponsors en werkt projectmatig aan de jaarlijks evenementen van de club. Het (ver)binden en enthousiasmeren van sponsors, medewerkers en leden. Het oog en oor hebben voor sportieve en duurzame ontwikkelingen en/of samenwerkingen in de kynologische sporten/activiteiten met het oog op een rechtstreekse implementatie in het clubgebeuren. Als redacteur verzorgt deze inhoud van het clubblad in samenwerking met het redactieteam en draagt de eindverantwoordelijkheid.

Artikel 13. 

Hoofd fok- en adviescommissie:

Hij/zij is verantwoordelijk voor de werking van de fok- adviescommissie en dient van al onze leden die dieren willen inzetten voor de fok de benodigde documenten toegestuurd te krijgen. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden en beheren van deze documenten en informatie. Hij/zij organiseert ook de fok- adviescommissie vergaderingen.

Commissie:

Artikel 14. 

Door de raad van bestuur kunnen afzonderlijke commissies worden benoemd die kunnen belast worden met het voorbereiden en uitvoeren van taken die veel werk vereisen of kan besluiten tot ontdubbelen van bepaalde functies.

Artikel 15. 

De redacteur verzorgt de redactie van het clubblad in samenwerking met het redactieteam. De redacteur heeft de vrijheid leden uit te nodigen en aan te duiden teneinde een optimale werking van de redactie van het clubblad te garanderen

Artikel 16. 

De fok- en adviescommissie adviseert de raad van bestuur in alle kwesties over fokkerij, gezondheid en in ’t algemeen in alle wettelijke, technische of wetenschappelijke problemen in verband met fokkerij. De commissarissen dienen gekozen te worden uitsluitend uit de leden.

 

Deontologie:

Artikel 17. 

Een bestuurslid of lid van een commissie binnen de vereniging wordt geacht alle informatie die hij/zij of zij verkrijgt in het kader van de werking van de vereniging te beschouwen als vertrouwelijke informatie. Dit geldt in het bijzonder voor informatie over individuele dossiers van personen en hun dieren die beroep doen op de hulpverlening.

Bij het beëindigen vrijwillig of niet van een functie dient dit artikel nog minimum 10 jaar gerespecteerd te worden.

Artikel 18. 

Alle beheerders verbinden er zich toe om bij het beëindigen van hun functie alle onder hun berusting zijnde verenigingsstukken en digitale accounts aan de raad van bestuur over te dragen.

Artikel 19. 

Alle leden verbinden zich ertoe in communicatie buiten de beslotenheid van de club zich te uiten op een respectvolle en ordentelijke manier teneinde het imago en de integriteit van de club en zijn leden niet te beschadigen.

Inbreuken op dit artikel zal door de raad van bestuur steeds als ernstig genomen en behandeld worden conform artikel 9 van de statuten.

 

Vergaderingen

Artikel 20. 

De raad van bestuur vergadert minstens om de 2 maanden. Plaats en datum door de voorzitter op een vorige vergadering van de raad van bestuur te bepalen en schriftelijk, met opgave van de dagorde, aan de beheerders mede te delen, minstens 1 week voor de vergadering.

Artikel 21. 

Ieder lid heeft het recht punten op de dagorde van de jaarlijkse algemene ledenvergadering te plaatsen. Deze dienen in het bezit te zijn van het secretariaat voor 15de januari per jaar.  

Artikel 22. 

In principe wordt over personen schriftelijk gestemd en over zaken mondeling gestemd. De voorzitter kan van dit principe afwijken en bepaalt dan de wijze, waarop deze stemming zal worden gehouden.

Artikel 23. 

Indien bij een stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Is er ook daarna geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats. Bij herstemming wordt benoemd geacht wie de meeste stemmen kreeg. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering. Mochten als dan wederom de stemmen staken, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Ongeldige stemmen (d.i. ondertekend, blanco, onduidelijk of iets anders bevattend dan de naam van de kandidaat of wat voor de voorzitter verzocht werd) worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Artikel 24. 

In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, heeft de raad van bestuur het recht maatregelen te treffen, die het nodig acht om de club te kunnen besturen.

Artikel 25. 

Tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen overgegaan worden mits 2/3 de meerderheid van de raad van bestuur akkoord gaat.

Algemene voorschriften alle leden- eigenaar- fokker

Artikel 26. 

Ieder lid van de club moet de voorschriften naleven van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.), en in het bijzonder het reglement voor inschrijving in het stamboek K.M.S.H. (LOSH).

Artikel 27. 

Voor de fokkerij zal men enkel reuen en teven gebruiken die ingeschreven zijn in het LOSH of in een buitenlands stamboek erkend door de F.C.I. of zijn geaffilieerde partners en waarvan de afstamming DNA-code(ISAG 2006) gekend is.

Artikel 28. 

Men zal een reu geen dekkingen laten verrichten vooraleer hij/zij de leeftijd van 15 (vijftien) maanden heeft bereikt. Een teef mag ten vroegste worden gedekt vanaf 18 (achttien) maanden.

Artikel 29. 

Een teef mag maximaal één (1) nest per jaar hebben. Indien het tijdstip voor de nesten gewijzigd moet worden, zijn twee (2) nesten in één jaar toegelaten op voorwaarde dat de teef daarna een rustperiode krijgt van twaalf maanden.

Artikel 30. 

Duitse Doggen met diskwalificerende fouten volgens de FCI rasstandaard dienen uitgesloten te worden voor de fok. (De officiële rasstandaard is te vinden op: http://www.fci.be/en/nomenclature/GREAT-DANE-235.html)

Artikel 31. 

Buitenlandse honden dienen een microchip en Europees paspoort te hebben alvorens ze in België aankomen.

Artikel 32. 

Geïmporteerde honden die in het bezit zijn van een eigenaar die in België woont dient deze te registreren bij de K.M.S.H. (verplicht vanaf 1 januari 2001) voor men kan deelnemen aan activiteiten en fokkerij.

Artikel 33. 

Men zal geen jongen afgeven zonder officiële stamboom erkent door FCI, niet ingeënt (entingen te bepalen door de dierenarts), microchip en Europees paspoort.

Artikel 34. 

De dekcondities worden schriftelijk vastgelegd door de eigenaars van de reu en teef. In het algemeen verwijzen deze naar de voorschriften vastgelegd in het "Internationaal Fokreglement" van de F.C.I. (conventie van Bern van 1979).

Artikel 35. 

De eigenaar van een dekreu zal zijn reu geen teven laten dekken die niet in het bezit zijn van een officiële stamboom erkend door de F.C.I.

Artikel 36. 

Geen enkel lid mag pups verkopen in handel voor 3de en/of als tussenpersoon handelend, bedoeld voor wederverkoop.

Artikel 37. 

In alle gevallen moet de hond drager van een microchip. 

Artikel 38. 

Alle honden geboren vanaf 1 oktober 2001 mogen niet meer aan de oren worden gecoupeerd (Koninklijk Besluit van 17 mei 2001). Vanaf 1/1/2008 is het tevens verboden de staarten te couperen.

Artikel 39. 

Van alle fokdieren van al onze leden wordt verwacht dat ze ingezet worden conform aan onderstaande bijkomende voorschriften voor fokkerij ongeacht of ze gebruik maken van de bemiddeling.

Elk lid is verantwoordelijk om tijdig aan de Hoofd fok- en Adviescommissie nodige onderstaande documenten/verslagen van hun fokdieren over te maken. 

  • Copy van stamboom (éénmalig verplicht)
  • Resultaat Röntgenologisch onderzoek volgens de FCI-methode van heupdysplasie (éénmalig verplicht)
  • Resultaat Dilatatieve Cardiomyopathie- onderzoek (jaarlijks verplicht)
  • Rasconformiteitsbewijzen shows of één der selecties (éénmalig verplicht)

 

  • Resultaten bijkomende medische en genetische testen (optioneel)
  • Resultaat Sociabiliteitstest (éénmalig optioneel)

Bijkomende voorschriften fokkerij

Artikel 40. 

Enkel leden kunnen voor de jaarlijkse bijdrage van 60€ toetreding tot de BDDC-fokkerslijst en bemiddelingen vragen. 

Artikel 41. 

Puppybemiddeling bestaat uit nestvermelding in het Clubblad, BDDC-Facebookpagina, op website BDDC en doorverwijzing bij telefonische (+32(0)468/35.70.78) of mailing aanvragen van geïnteresseerde kopers.

Artikel 42. 

Van zodra het dekkings- of geboortedossier volledig is bij de Hoofd fok- en adviescommissie kan puppybemiddeling gevraagd en gestart worden.

Artikel 43. 

Dekreu bemiddeling bestaat uit vermelding op de website BDDC en doorverwijzing van aanvragen van geïnteresseerde tevenhouders.

Artikel 44. 

Van zodra het dossier volledig is bij de Hoofd fok- en adviescommissie kan dekreu bemiddeling gevraagd en gestart worden.

Artikel 45. 

Een reu zal niet meer dan 20 (twintig) dekkingen verrichten per jaar.

Artikel 46. 

Een teef zal maximum 4 (vier) nesten hebben in haar leven, ongeacht het aantal pups per nest. Uitzonderingen dienen alvorens de dekking toestemming te vragen aan de Fok- en Adviescommissie.

Artikel 47. 

Het dekken van een teef kan maximum tot de leeftijd van 7 (zeven) jaar = 84maanden. Uitzonderingen dienen alvorens de dekking toestemming te vragen aan de Fok- en Adviescommissie.

Artikel 48. 

Volgende kleurencombinaties mogen worden doorgevoerd:

- Geel of Gestroomd met Geel of Gestroomd

- Blauw of Zwart uit blauw met Blauw of Zwart uit blauw

- Zwart uit Harlekijn met Zwart uit Harlekijn of Harlekijn of Merle

Volgende variëteitskruisingen mogen niet worden doorgevoerd:

- Harlekijn of Merle met Harlekijn of Merle.

Andere variëteitskruisingenkruisingen kunnen niet zonder voorafgaandelijk akkoord van de Fokcommissie en bewijs van genetische vachtkleur van beide ouderdieren voor de dekking. 

Artikel 49. 

Röntgenologisch onderzoek volgens de FCI-methode van heupdysplasie (HD) is verplicht. De combinatie van ouderdieren moeten volgende resultaten hebben: A-A; A-B; A-C; B-B

Artikel 50. 

Röntgenologisch onderzoek volgens de FCI-methode van elleboogdysplasie (ED), schouderdysplasie(SD) wordt sterk aangeraden.

Röntgenologisch onderzoek naar spondylose is niet verplicht maar aangeraden.

Artikel 51. 

Onderzoek op Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM) via echocardiogram of Pro-bnp bloedtest is jaarlijks verplicht zolang reu en teef gebruikt worden voor de fok. (een verslag is max. 12 maanden geldig en beide ouderdieren dienen vrij te zijn)

Artikel 52. 

Voor dekking dient elke reu of teef eigendom van een Belgisch lid zijn rasconformiteit te bewijzen via 1 van de onderstaande opties:

  • op tentoonstellingen: minimum 2 keer een zeer goede quotering en 1 keer een uitmuntende quotering te behalen
  • de BDDC-aankeuring te behalen
  • de Belgische selectie(KMSH) te behalen
  • de Europese selectie (Eu.D.D.C.)  te behalen

(De selecties kunnen worden verworven op een speciale gelegenheid ingericht door de club en/of de CAC rasspeciale of de Clubmatch bij voorafgaandelijke aanvraag door de eigenaar.)

Artikel 53. 

Dekreuen van buitenlandse leden van de BDDC, dienen vóór gebruik in het bezit te zijn van een Eu.DDC-aankeuring of moet voorgelegd worden in de fokcommissie met zijn medische verslagen.

Artikel 54. 

Buitenlandse leden moeten bij voorrang de fokreglementen volgen die van toepassing zijn in eigen land.

Artikel 55. 

Reuen en teven moeten in goede gezondheid zijn en de kennel vrij van alle besmettelijke ziekten. De BDDC is bevoegd om nestcontroles te laten uitvoeren door de fokcommissie, mogelijks zonder voorafgaande verwittiging.

Artikel 56. 

Ingeval van twijfel over de toepassing van één der artikels van Bijkomende voorschriften voor fokkerij, kunnen de leden zich wenden tot de Fok- en Adviescommissie via het secretariaat van de club.

Elke afwijking van één der artikels van Bijkomende voorschriften voor fokkerij dient voorafgaande een dekking gemotiveerd aangevraagd en goedgekeurd te worden aan de Fok- en Adviescommissie. 

 

 

 

 

 

Onze hoofd sponsor: Faunus Dogfood- Natuurlijk koud geperste hondenvoeding