Home

Sinds 1960 zetten we ons, als enige erkende rasclub, ten volle in voor de verbetering van het ras en trachten we liefhebbers van de Duitse Dog bij elkaar te brengen.
De club biedt liefhebbers en eigenaars de gelegenheid om over hun gemeenschappelijke passie te praten, kennis en ervaring met elkaar te delen en elkaar tips te geven over o.a. de gezondheid en opvoeding van de Duitse Dog..
We trachten rasverbetering te bevorderen door aangesloten fokkers bepaalde verplichtingen te laten nakomen. Zo moeten de ouderdieren b.v. allemaal aangekeurd zijn door een raskeurder en moeten ook verschillende gezondheidstesten moeten voorgelegd worden alvorens een dekking gedaan wordt.
Daarnaast proberen we onze fokkers en leden op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen binnen het ras op gebied van genetica, gezondheid, wetgeving, …. En nodigen we af en toe dierenarts of expert uit, die een lezing houdt over een ras gerelateerd thema. Deze bijeenkomsten zijn trouwens niet alleen interessant voor de fokkers, maar voor alle doggeneigenaars.
Als club bieden we ook onze leden meermaals per jaar de kans om elkaar te op diverse evenementen te ontmoeten.
Zo richten we voor de liefhebbers van schoonheidswedstrijden al meer dan 45 jaar een show in met CAC punten exclusief voor Duitse Doggen. Hieraan nemen zeker ook buitenlandse doggenliefhebbers of fokkers aan mee. Daarnaast organiseren we jaarlijks voor onze leden de Clubmatch waar de Clubkampioenen en Junior Clubkampioenen worden gekozen.
Leden kunnen eveneens elk jaar opnieuw deelnemen aan de Beste dog van het jaar, waarmee we hun doggen met de beste resultaten in verschillende categoriën bekronen.
Sinds enkele jaren waait er ook een nieuwe wind door de club door tegemoet te komen aan leden die niet deelnemen aan tentoonstellingen. Zo proberen we ook jaarlijks een wandeling uit te stippelen, een ontmoetingsdag, een lezing of dergelijken te organiseren waarop alle leden welkom zijn.

En last but not least, als club geven wij nog steeds een driemaandelijks clubblad uit, waarin we informeren over komende activiteiten, opvoeding, gezondheid, tentoonstellingen, puppybemiddeling, regelgeving, reisverslagen, enz. Om meer diversiteit te kunnen aanbieden aan de inhoud van ons clubblad, vragen we graag aan al onze leden om mee een klein steentje te willen bijdragen. Dus aarzel a.u.b. niet om zelf ook eens foto’s, verhalen, teksten, anekdotes, wandelroutes, reisverslagen, … naar ons door te sturen. Iedereen zal ze graag zien verschijnen.

Depuis 1960 nous nous engageons entièrement, en tant que seul club reconnu, pour l’amélioration de la race et nous essayons de réunir tous les amateurs duDogue Allemand. Le club offre aux amateurs et propriétaires l’opportunité de parler de leur passion commune, d’échanger des idées et de partager leurs expériences sur la santé et l'éducation du Dogue Allemand.


Afin de favoriser l’amélioration de la race, nos éleveurs doivent respecter certaines règles. Par exemple, les reproducteurs doivent être confirmés par un juge spécialiste de la race divers tests de santé doivent être soumis avant l'accouplement, ....Afin de tenir nos éleveurs et membres informés des développements récents, nous invitons un vétérinaire ou des experts pour parler d'un thème spécifique lié à nos dogues allemands.

Ces réunions ne sont d’ailleurs pas uniquement intéressantes pour nos éleveurs mais pour tout amateur de la race.

En tant que club nous essayons de réunir nos membres plusieurs fois par an.


Pour les amateurs d’expositions nous organisons depuis plus de 45 ans un expo avec des points CAC exclusivement pour les Dogues Allemands

, pendant laquelle nous accueillons aussi des amateurs et propriétaires étrangers. De plus, pour nos membres nous organisons annuellement le clubmatchavec les titres de Champion du club et Jeune Champion du club et ils peuvent participer aux concours

Les membres peuvent également participer chaque année au concours du meilleur Dogue de l'année, avec lequel nous honorons leurs Dogue avec les meilleurs résultats dans différentes catégories.

Depuis plusieurs années nous essayons d'apporter un vent nouveau au club en rencontrant également des membres qui ne participent pas aux expo.

Nous essayons également de planifier une marche annuelle, d'organiser une journée de réunion, une conférence ou autre à laquelle tous les membres sont les bienvenus.

Enfin, en tant que club, nous publions toujours un magazine trimestriel du club, dans lequel nous informons sur les activités à venir, l'éducation, la santé, les expositions, la médiation pour chiots, les règlements, les récits de voyage, etc. Afin d'offrir plus de diversité au contenu. du magazine de notre club, nous demandons à tous nos membres d'apporter une petite contribution. Alors n'hésitez pas à nous envoyer des photos, des récits, des textes, des anecdotes, des itinéraires de promenade, des récits de voyages, etc. Tout le monde sera heureux de les voir apparaître.